Hem // Ekonomi // Viktigt att anlita en advokat i kommersiella tvister

Viktigt att anlita en advokat i kommersiella tvister

Driver du ett investmentbolag, och är en aktiv ägare i de bolag som du investerar i, bör du ha ett samarbete med en etablerad och större advokatbyrå. Som investerare behöver du löpande rådgivning rörande dina investeringar. Detta kan röra sig om till exempel skatterådgivning, due diligence i samband med bolagsförvärv eller upprättande av avtal jämte andra juridiska dokument. Är du en aktiv ägare behöver dessutom de bolag som du investerar i biträde i olika juridiska frågor, framförallt i samband med kommersiella tvister. I många situationer är det en fördel om både du som investerare, och det bolag som du förvärvar, använder sig av samma advokatbyrå.

Kommersiella tvister är vanliga

De flesta företag kommer, förr eller senare, att hamna i olika tvister. Det kan röra sig om allt från kommersiella tvister med leverantörer som har levererat felaktiga produkter, till kunder som inte betalar sina fakturor i tid. När ett företag hamnar i en tvist är det viktigt att företaget företräds av en advokatbyrå med kompetenta och erfarna advokater. Företagstvister är komplicerade, kostsamma och kan i vissa situationer vara avgörande för företagets framtid. En förlorad tvist kan i vissa fall innebära att ett företag tvingas att upphöra med sin verksamhet.

Förlikning i stället för rättegång

Vid en kommersiell tvist är det viktigt att advokaterna kommer in tidigt i processen. En erfaren advokat kan snabbt avgöra om det är värt att driva tvisten vidare, eller om det är bättre att snabbt försöka nå en förlikning med motparten. En förlikning innebär att parterna når en överenskommelse som oftast innehåller en bestämmelse om att en av parterna betalar ett visst belopp till den andra parten och att tvisten därefter är avslutad. Förlikningen skrivs ner i ett särskilt förlikningsavtal som upprättas av parternas advokater. Oftast är innehållet i förlikningsavtalet hemligt, detta i motsats till en dom vid en allmän domstol som är en publik handling.

Kostnaden för kommersiella tvister

I en kommersiell tvist blir kostnaderna ofta mycket höga. Det gäller framförallt om tvisten går vidare till domstol eller skiljeförfarande. När parterna tvistar inför en allmän domstol betalar parterna själva sina juridiska ombud och staten betalar domarnas löner. I ett skiljeförfarande, som är ett privat förfarande, måste parterna förutom de egna juridiska ombuden även betala skiljemännen, något som ofta är mycket kostsamt.

Det är inte ovanligt, i synnerhet för mindre företag, att kostnaderna för det juridiska ombudet överstiger det belopp som parterna tvistar om. Det är också ett av de vanligaste skälen till att parterna i en kommersiell tvist ingår en förlikning istället för att driva tvisten vidare till domstol. De flesta företag har en försäkring som täcker en del av ombudskostnaderna men oftast är detta inte tillräckligt. Det gäller särskilt i större tvister där ombudsarvodena ofta uppgår till betydande belopp, ibland till miljontals kronor.

Inlaggd underEkonomi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *